Potřebujete více informací?

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ ČI SPOLUPRÁCI

Pokud jste projevili zájem o to, stát se zaměstnancem či spolupracovníkem společnosti Istav Media, s.r.o., zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výběrových řízení na volná pracovní místa, tedy abychom s Vámi mohli jednat a posoudit možnosti Vašeho uplatnění v naší společnosti.

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o způsobu a rozsahu tohoto zpracování. Dokument dále poskytuje informace o době uchování Vašich osobních údajů, způsobu jejich shromáždění i o tom, jaká máte ve vztahu ke zpracování práva a jak je můžete případně uplatnit.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména pak s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR").

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Istav Media, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 034 41 725 ("Istav" nebo "my"). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informací ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 225 351 193 nebo na e-mailové adrese info@research.istav.cz.

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování
Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme:

2.1 Za účelem řádného průběhu výběrového řízení na volnou pracovní pozici o Vás zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje ve Vašem životopise, a to v rozsahu:

  1. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, kontaktní adresa, adresa trvalého bydliště, starobní/invalidní důchod, insolvenční/exekuční informace, informace z úřadu práce, telefonní kontakt, email, číslo pasu, číslo občanského průkazu, rodné číslo, národnost, datum narození, místo narození, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, zdravotní pojišťovna a
  1. Profilové údaje uchazeče: váš životopis a údaje v něm obsažené jako předchozí zaměstnavatelé, pracovní zkušenosti, dosavadní vzdělání, jména a kontakty referencí, diplomy, certifikáty, informace o bezúhonnosti.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je provedení opatření před uzavřením pracovní či obdobné smlouvy (tj. jednání o uzavření smlouvy). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou – pokud budete neúspěšným uchazečem, tak to do doby informování o nepřijetí na danou pracovní pozici, pokud budete úspěšným uchazečem, budeme tyto Vaše osobní údaje dále zpracovávat v souladu s pracovněprávními či jinými předpisy (o čemž Vás budeme jako zaměstnance či jiného spolupracovníka včas informovat). 


2.2 Pokud nebudete na danou pozici přijat/a, nicméně budete mít zájem být kontaktován/a i po skončení daného výběrového řízení pro obdobnou pozici v budoucnu, můžete nám dát svůj souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodě 2.1 tohoto dokumentu, a to po dobu trvání tohoto souhlasu.

2.3 Dále potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše výše uvedené osobní údaje pro případ potenciálního soudního sporu či správního řízení v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti Istav či třetí strany. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však 10 let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro nás zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, můžeme je sdílet s pracovními agenturami, které nám asistují s výběrovým řízením. Osobní údaje mohou být z důvodu plnění zákonné povinnosti zpřístupněny též úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů, externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

4. Práva subjektů údajů

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím telefonního kontaktu: +420 225 351 193 nebo emailového kontaktu: info@research.istav.cz. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti Istav, máte právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku.

Za určitých okolností máte další zákonná práva: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti Istav jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme v souladu s článkem 2 výše zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou Vaše osobní údaje bezpečně odstraněny. Pokud je právním základem zpracování Váš souhlas, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže souhlas před uplynutím této doby odvoláte nebo omezíte. V takovém případě společnost Istav přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro dané účely používat, ledaže je zde jiný právní základ pro zpracování. 

6. Změny v informačním memorandu

Společnost Istav může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě budete o provedené změně včas vyrozuměni. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto dokumentu i na našich internetových stránkách: www.istav.cz.


Potřebujete více informací?
Kontaktujte nás

Podporujeme:

Kontakt

Napište nám
Kontaktní formulář

Adresa

Nádražní 762/32
150 00 Praha 5

Kariéra

Hledáme kolegy
Volná místa

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Používání cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.
© 2021. «ISTAV». Všechna práva vyhrazena.